Skoči na glavno vsebino

ITS – interdisciplinarni tematski sklopi

ŠC Srečka Kosovela Sežana sodeluje z Zavodom RS za šolstvo v razvojnem projektu uvajanja Interdisciplinarnega tematskega sklopa (ITS) v  predmetnik gimnazije.

Interdisciplinarni tematski sklop je vsebinsko zaokrožena celota, s katero se uresničujejo in poglabljajo medsebojno povezani cilji različnih disciplin in/ali področij (najmanj treh). Namenjen je povezovanju in nadgradnji znanja različnih predmetov/področij.

Delo temelji na učnih načrtih izbirnih predmetov in na poglabljanju/razširjanju znanj in veščin obveznih predmetov zapisanih v posebnih/izbirnih ciljih in vsebinah v učnih načrtih ter kroskurikularnih tem. ITS se ocenjuje in je sestavina izbirnega dela programa.

Z ITS želimo doseči predvsem naslednje cilje:

  • razvijanje kakovostnega znanja za nadaljevanje študija;
  • razvijanje in uresničevanje posebnih interesov in potencialov dijakov, njihove samostojnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti;
  • spodbujanje povezovanja znanja različnih predmetov oz. disciplin in reševanje kompleksnih problemov;
  • povezovanje šolskega dela z avtentičnimi življenjskimi situacijami in aktivno spoznavanje in delovanje v ožjem in širšem družbenem okolju;
  • doseganje odličnosti in zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe na izbranem področju;
  • spodbujanje timskega dela in razvijanje sodelovalne kulture.

V gimnazijskem programu na naši šoli dijakom 2. in 3. letnika ponujamo družboslovni, jezikoslovni in naravoslovni ITS. Dijaki izberejo tistega, ki najbolj ustreza njihovim zanimanjem, učnim ciljem in drugim osebnostnim značilnostim.

  • V ITS družboslovje dijaki razvijajo razumevanja sveta, v katerem živimo, z družboslovnega vidika. V raziskovanje ključnega vprašanja »Kako nas oblikuje svet, v katerem živimo?« so vključeni predmeti: zgodovina, geografija, psihologija, sociologija, umetnostna zgodovina, likovna umetnost in filmske delavnice. Vsako leto izvedemo dvodnevni družboslovni tabor (Idrija, Tolmin) in različne ekskurzije.
  • ITS jezikoslovje imajo dijaki tri predmete, in sicer: tretji tuj jezik – francoščino, dodatno uro angleščine in predmet kultura in civilizacija. Naloga dijakov je priprava projektnih nalog in aktivno sodelovanje v pestrem naboru dejavnosti. V okviru ITS jezikoslovje se udeležimo kulturnih prireditev, projektnih dni in sodelujemo v mednarodnih projektih, nekaj dela pa poteka na terenu v okviru ekskurzije v Francijo.
  • V ITS naravoslovje se prepletajo predmeti kemija, biologija, fizika in astronomija. Naloga dijakov je priprava projektnih in raziskovalnih nalog z naravoslovno vsebino. Za dijake tega sklopa sta organizirana naravoslovno-raziskovalna tabora v Bohinju in Piranu, sodelujemo tudi v mednarodnih projektih in se povezujemo s Parkom Škocjanske jame.
(Visited 1.089 times, 1 visits today)
Dostopnost