Skoči na glavno vsebino
SPLETNA STRAN PROJEKTA (ZRSŠ)
Povezava na spletno stran projekta PODVIG poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig
KLJUČNI CILJI PROJEKTA
Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

SODELUJOČI V PROJEKTU

V projektu sodelujejo:

 • Zavod RS za šolstvo – vodenje projekta,
 • Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij,
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
 • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta,
 • Šola za ravnatelje, Institut Jožef Stefan, Gospodarska zbornica Slovenije,
 • Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje,
 • Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova,
 • Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola ima v projektu vlogo razvojne gimnazije.

FINANČNA PODPORA
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.
DEJAVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA
Povezava na spletno stran projekta PODVIG v okviru spletne strani ŠC Srečka Kosovela Sežana, kjer objavljamo novice, povezane s projektom: http://scsks.splet.arnes.si/podvig/

 

Projekt PODVIG

V gimnazijah je odlično razvito pridobivanje akademskega znanja in razvijanje miselnih spretnosti vseh ravni. V prihodnje pa želimo okrepiti tudi podjetnostno kompetenco na vseh njenih področjih, kar bo dijakom omogočalo uporabo akademskega znanja v praksi – v avtentičnih problemskih situacijah, šolam pa prepričljivo vključevanje v okolje in konstruktivno prispevanje k reševanju problemov lokalne in širše skupnosti.

“Podjetnost je, ko delujemo glede na priložnosti in ideje ter jih spreminjamo v vrednost za druge.”

ŠC Srečka Kosovela Sežana ima v projektu Podjetnost v gimnaziji, ki bo potekal od leta 2018 do leta 2022 pod okriljem Zavoda RS za Šolstvo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada, status razvojne gimnazije.

Naloge razvojnih gimnazij:

 • zagotavljanje učnih izkušenj, ki bodo dijakom omogočala razvoj, preizkušanje in uporabo kompetence podjetnosti,
 • razvijanje didaktičnih gradiv in orodij za vključevanje kompetence podjetnosti v pouk,
 • širitev/prenos modela na implementacijske gimnazije (povezovanje z bližnjimi gimnazijami),
 • promocija projekta Podjetnost v gimnaziji ter sodelovanje na izobraževanjih, posvetih, konferencah,
 • razvijanje kulture podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem in širšo skupnostjo.

Ključni cilj projekta: Razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo.

Novice o dejavnostih, izvedenih v okviru projekta Podvig na naši šoli (tu>>).

Zaključno poročilo šolskega razvojnega tima o delu v projektu Podvig (tu>>).

(Visited 906 times, 1 visits today)
Dostopnost