Skoči na glavno vsebino

Načrt OIV

OIV – gimnazija

Obvezne izbirne vsebine – gimnazija

Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen zakona o gimnazijah.

Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. Zato obvezne izbirne vsebine ne smejo biti niti predmeti, niti nadomestilo za pouk, niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti.

Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur: v 1. letniku 90 ur, v 2. letniku 90 ur, v 3. letniku 90 ur in v 4. letniku 30 ur.

Obvezne izbirne vsebine se delijo na:

A) vsebine, obvezne za vse

  • Državljanska kultura: najmanj 15 ur
  • Knjižnično – informativna znanja: najmanj 15 ur
  • Kulturno umetniške vsebine: najmanj 15 ur
  • Športni dnevi: najmanj 35 ur
  • Zdravstvena vzgoja: najmanj 15 ur
  • Vzgoja za družino, mir in nenasilje: najmanj 15 ur
  • Skupaj: najmanj 110 ur

B) vsebine, obvezne za tip gimnazije

  • Kulturno umetniške vsebine z likovnega področja: 18 ur
  • Kulturno umetniške vsebine z glasbenega področja: 18 ur

Vsebine, ki so obvezne za vse dijake, in vsebine, obvezne za tip gimnazije, šola organizira po posameznih letnikih ves čas tekočega šolskega leta ali pa na posamezne dneve, namenjene obveznim izbirnim vsebinam.

C) vsebine po dijakovi prosti izbiri

Dijaki  lahko prosto izbirajo iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo ter iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi šola. Šola določi nekatere vsebine iz obeh katalogov kot obvezno ponudbo šole.

Šola lahko prizna dijaku za opravljeno prosto izbiro tudi zunanje dejavnosti, ki se jih dijak organizirano udeležuje izven šole.

Dijaki, ki bodo odsotni na dan, ko se bodo izvajale obvezne OIV ure, morajo na koncu šolskega leta vseeno imeti 90 oziroma 30 (4. letnik) ur OIV. O tem, kako bo nadomestili le te, se mora dijak dogovoriti s profesorjem, ki je dejavnost organiziral.

Opravljene obvezne izbirne vsebine so vpisane v spričevalo in so eden od pogojev za opravljen letnik. Če dijak do zadnjega dne pouka OIV ne opravi oziroma ne predloži zahtevanih potrdil, tekočega letnika ni opravil in se mu izda le potrdilo o uspehu.

(Visited 2.126 times, 8 visits today)
Dostopnost