Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

Franja Čok, socialna delavka

Vpis, dijaki s posebnimi potrebami (vsi letniki in oddelki), svetovanje za dijake gimnazije (A oddelki) in aranžerskega tehnika, dijaki tujci

T 05 7311 281, E franja.cok@sc-sezana.si 

Gabrijela Berne, socialna pedagoginja

Vpis, nadarjeni dijaki (vsi letniki in oddelki), svetovanje za dijake gimnazije (B oddelki) in ekonomskega tehnika

T 05 7311 281, E gabrijela.berne@sc-sezana.si    

mag. Alenka Kompare, psihologinja

Karierno svetovanje

E alenka.kompare@sc-sezana.si

V pisarni šolske svetovalne službe se dijaki lahko oglasite vsak dan med uradnimi urami, za daljše pogovore pa se dogovorite po e-poštiPogovorne ure za starše: po dogovoru in v času skupnih pogovornih ur vsak prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00.

Program dela svetovalne službe

Svetovalno delo z dijaki in starši

 Vpis in sprejem dijakov v 1. letnik

Spremljamo namere osnovnošolcev in sodelujemo pri pripravi in izvedbi predstavitev šole na osnovnih šolah ter na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu. Pripravimo in izvedemo vpis novincev v 1. letnik. Vodimo evidence prijavljenih in vpisanih dijakov, pogovore z dijaki in starši ob vpisu ter urejamo vloge za naknadne vpise.

Izboljšanje kakovosti učenja

Pri dijakih spodbujamo učinkovite strategije učenja ter ozaveščamo pomen znanja in zmožnosti učenja v življenju. Skozi celoten proces šolanja nudimo podporo pri razvoju dobrih strategij učenja. V 1. letnikih izvajamo obvezni del OIV z vsebinami učenje učenja.

Svetovanje za osebni in socialni razvoj

Spremljamo učno, vedenjsko, socialno in osebnostno problematiko dijakov, predvsem novincev in dijakov, ki ponovno obiskujejo letnik. Dijakom in staršem nudimo svetovalni razgovor ob predhodni najavi. V svetovalnem pogovoru spodbujamo osebnostno rast posameznika, s poudarkom na spoznavanju in razumevanju sebe, razvijanju komunikacijskih spretnosti in socialnih veščin. Svetujemo in spremljamo tudi dijake z osebnimi in učnimi težavami ter nudimo podporo in pomoč dijakom v kriznih situacijah.

Vseživljenjska karierna orientacija

Študijsko usmerjanje in proces karierne orientacije potekata v višjih letnikih. Dijake na tematsko usmerjenih razrednih urah seznanimo z vpisnimi možnostmi, značilnostmi študijskih smeri in sprejemno vpisnim postopkom. Spodbujamo jih pri razumevanju in raziskovanju sebe (osebnostnih značilnosti, poklicnih interesov), organiziramo in izvajamo delavnice karierne orientacije, predstavitve študijev ter individualno karierno svetovanje dijakom.

Nadarjeni dijaki in dijaki s posebnimi potrebami

S svojimi strokovnimi znanji in izkušnjami celostno obravnavamo nadarjene dijake in dijake s posebnimi potrebami ter timsko sodelujemo z razredniki, učitelji, starši, vodstvom šole in zunajšolskimi strokovnjaki.

Pedagoško-posvetovalno delo z učitelji in vodstvom ter razvojno-analitično delo

Vodimo posvetovalne pogovore z učitelji, razredniki in vodstvom šole ob individualni obravnavi dijakov z učnimi ali vzgojnimi težavami. Sodelujemo pri načrtovanju in izvedbi skupnih aktivnosti šole, ki vključujejo pedagoško-psihološko pomembne vsebine (npr. na roditeljskih sestankih), ter pri organizaciji predavanj za učiteljski zbor.

(Visited 5.388 times, 1 visits today)
Dostopnost