Skoči na glavno vsebino

Program ekonomski tehnik je eden od programov srednjega strokovnega izobraževanja, ki omogoča, da dijaki po končanem 4-letnem šolanju pridobijo poklic in se zaposlijo, če pa so želje drugačne, lahko nadaljujejo šolanje na visokih strokovnih šolah in na nekaterih univerzitetnih programih.

V programu dijaki pridobijo znanja in kompetence, pomembne za samozavestne, dinamične in podjetne ekonomske tehnike, ki se bodo prilagajali spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti, se uveljavljali na trgu delovne sile, načrtovali in vodili svojo kariero.

Temeljni cilji programa so izobraziti ekonomske tehnike/ce:

  • z dovolj širokim in poglobljenim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem,
  • z znanjem podjetniškega, komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja računovodstva,
  • z znanjem s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij in
  • z znanjem iz splošnoizobraževalnih predmetov.

Izobraževalni program ekonomski tehnik omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij: teletržnik/teletržnica, komercialni referent/komercialna referentka in knjigovodja/knjigovodkinja.

Program ekonomski tehnik

Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, strokovni moduli, ki so obvezni in izbirni, praktično izobraževanje v šoli in pri delodajalcih, interesne dejavnosti ter odprti kurikul.

Strokovni moduli dajejo široko osnovno poklicno usposobljenost in predvsem v izbirnem delu omogočajo specializacijo za različne poklicne standarde. V njih so vsebinsko povezana strokovnoteoretična, praktična in splošna znanja. V okviru vsebinskih sklopov znotraj modula se povezujejo praktično izobraževanje, strokovna teorija in nacionalni standardi znanj, upoštevajoč potrebe lokalnega gospodarstva.

  • Obvezni moduli so poslovni projekti, poslovanje podjetij, ekonomika poslovanja, sodobno gospodarstvo.
  • Izbirni moduli pa so komercialno poslovanje, materialno knjigovodstvo, finančno knjigovodstvo.

V odprtem kurikulu, ki obsega 20 % izobraževanja, šola ponuja izobraževanje s področja kreativnega podjetništva, turizma in multimedije v poslovanju in robotike. Kjer je le možno, v pouk vpeljujemo delo z računalniki in s profesionalnimi programi za področje poslovanja, računovodstva, materialnega knjigovodstva.

Zaključek izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja po programu ekonomski tehnik mora dijak poleg uspešno končanih štirih let izobraževanja, uspešno opraviti tudi poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva,
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike po izbiri dijaka,
  • izdelek oz. storitev in zagovor.
(Visited 8.680 times, 1 visits today)
Dostopnost