Skoči na glavno vsebino

SVET ZAVODA                                                                                                                                       Sežana,  15. 9. 2020

ŠC Srečka Kosovela Sežana

Stjenkova 3

6210 Sežana

razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE  Višje strokovne šole Sežana, organizacijske enote Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana

Kandidati/-ke  morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice  izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17-ZVaj). 

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje organizacijske enote oz. šole.

Predvideni začetek dela bo v drugi polovici meseca januarja 2021. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a  za dobo 5 let. Če bo izbran/-a in imenovan/-a kandidat/-ka, ki ni zaposlen/-a za nedoločen čas na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas, to je za čas trajanja mandata. Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter dodatno ustrezno dokumentacijo:

– potrdilo o izobrazbi,

– potrdilo o veljavnem nazivu predavatelja višje strokovne šole,

– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra­ževanju (najmanj 5 let),

– potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo okrajnega sodišča, da kandi­dat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja za mandatno obdobje,

– kratek življenjepis,

pošljite v zaprti ovojnici z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – NE ODPIRAJ”  v roku 8 dni od objave razpisa na naslov Svet zavoda, Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Stjenkova 3, 6210 Sežana.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.  

(Visited 164 times, 1 visits today)
Dostopnost