Skoči na glavno vsebino

Dijaki tujci

Pod enakimi pogoji kot državljani RS se lahko vpišejo v srednjo šolo: 

Slovenci brez slovenskega državljanstva; državljani drugih držav, članic Evropske unije; državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti; osebe, ki imajo pravico do izobraževanja v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, začasni zaščiti razseljenih oseb oziroma tujcih; kandidati, ki so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.

Drugi tujci se lahko vpišejo v izobraževalne programe, v katerih so po vpisu kandidatov iz prejšnjega odstavka še prosta vpisna mesta.

Dokumentacija ob vpisu

Osebe, ki so končale šolanje v tujini in bi rade nadaljevale izobraževanje na naši šoli, morajo pred vpisom vložiti vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.

Vlogi priložijo:

  • osebni dokument in njegovo fotokopijo,
  • obrazec N (vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja),
  • slovensko EMŠO,
  • originalno spričevalo o zaključenem izobraževanju ter njegovo fotokopijo; spričevalo mora biti legalizirano (npr. žig APOSTILLE za države podpisnice Haaške konvencije),
  • vsa spričevala morajo biti prevedena pri zapriseženem sodnem tolmaču,
  • kadar gre za priznavanje srednješolskega izobraževanja, je potrebno priložiti originalna letna srednješolska spričevala ter njihove fotokopije,
  • opis poteka zaključenega/delno zaključenega izobraževanja, če je izobraževanje potekalo s prekinitvami (prešolanje, ipd.).

Dijakom, ki so vložili vlogo za priznavanje izobraževanja, šola izda odločbo, v kateri se prizna oz. ne prizna pravica do nadaljnjega izobraževanja.

Tečaj slovenskega jezika

Dijak, katerega materni jezik ni slovenski ali ni končal osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ob prvi vključitvi v srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji izkaže znanje slovenščine s potrdilom o opravljenem preizkusu znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru na ravni A2. Če potrdila ne predloži, opravlja preizkus znanja na šoli.

Za dijake, ki niso predložili potrdila o opravljenem preizkusu znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru na ravni A2 oziroma niso opravili preizkusa, šola ob začetku šolskega leta organizira intenzivni tečaj slovenščine.

Pravilnik o tečaju slovenščine za dijake tujce

Več informacij

Spletna stran Informacije za tujce

 

(Visited 1.263 times, 1 visits today)
Dostopnost