KONTAKT

Telefon: 05 7311 281

Svetovalni delavki: Franja Čok in Alenka Kompare 

Svetovalna služba

V šolski svetovalni službi sta zaposleni Franja Čok, mag. soc. del., in mag. Alenka Kompare, univ. dipl. psih.

Franja Čok opravlja vpis in svetovalne naloge za dijake 1., 2. in 3. letnika gimnazije, ekonomskega in aranžerskega tehnika. Področja svetovalnega dela: koordinacija dela dijakov s posebnimi potrebami, svetovalno delo z dijaki in s starši ter pedagoško-posvetovalno delo z učitelji in razredniki.

Alenka Kompare opravlja vpis in svetovanje za dijake 4. letnikov vseh treh programov. Področja svetovalnega dela: karierno in študijsko svetovanje ter drugo svetovalno delo z dijaki in s starši, pedagoško-posvetovalno delo z učitelji in razredniki.

V pisarni šolske svetovalne službe se dijaki lahko oglasite vsak dan med 8.00 in 13.00, za daljše pogovore pa se dogovorite po elektronski pošti ali po telefonu. Šolski svetovalki vas bosta z veseljem podprli na vaši poti, pri iskanju rešitev, doseganju ciljev …

Pogovorne ure za starše: po dogovoru in v času skupnih pogovornih ur vsak prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00.

Program svetovalne službe

Svetovalno delo z dijaki

Izboljšanje kakovosti učenja

Pri dijakih spodbujamo učinkovite strategije usvajanja znanja in pomnjenja ter ozaveščamo pomen znanja in zmožnosti učenja. Skozi celoten proces šolanja nudimo podporo pri razvoju dobrih strategij učenja.

Svetovanje za osebni in socialni razvoj

Dijakom nudimo svetovalni razgovor ob predhodni najavi. V svetovalnem pogovoru spodbujamo osebnostno rast posameznika, s poudarkom na razvijanju komunikacijskih spretnosti in socialnih veščin. Spremljamo tudi učno, vedenjsko, socialno in osebnostno problematiko dijakov, predvsem novincev in dijakov, ki ponovno obiskujejo letnik.

Študijsko usmerjanje in karierna orientacija

Študijsko usmerjanje in proces karierne orientacije potekata skozi vsa leta šolanja. Dijake seznanimo z vpisnimi možnostmi, značilnostmi študijskih smeri, naravo poklicev ter perspektivmi zaposlovanja.

Nadarjeni dijaki in dijaki s posebnimi potrebami

S svojimi strokovnimi znanji in izkušnjami celostno obravnavamo dijake ter timsko sodelujemo z razredniki, učitelji, starši, vodstvom šole in zunajšolskimi strokovnjaki.

Svetovalno delo z učitelji in vodstvom šole

V sodelovanju z razvojnim timom šole sodelujemo pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju pedagoško – psihološkega izobraževanja učiteljev ter razvijanju osebnostne rasti. S strokovnimi prispevki sodelujemo na sejah učiteljskih zborov, v strokovnih aktivih, z razredniki, z učitelji začetniki ter v strokovnih skupinah za otroke s posebnimi potrebami.

Svetovalno delo s starši

Izvajamo in organiziramo predavanja in druge oblike skupinskega dela s starši ter individualna svetovanja.

Delo svetovalne službe je usmerjeno v vseživljenjsko učenje in razvijanje sožitja med mlado, srednjo, generacijo tretjega in četrtega življenjskega obdobja.

(Visited 1.089 times, 1 visits today)