Skoči na glavno vsebino

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov aranžerski in ekonomski tehnik. Namen interesnih dejavnosti je razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo pa tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja.

Z interesnimi dejavnostmi je dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.

Interesne dejavnosti obsegajo skupaj 352 ur: v 1. letniku 96, v 2. letnik 96, v 3. letnik 96 in v 4. letnik 64.

Interesne dejavnosti (ID) delimo na:

A) splošni obvezni del – 198 ur

 • Športni dnevi
 • Ogledi gledaliških, filmskih in glasbenih predstav, likovne razstave
 • Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju
 • Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd.
 • Zdravstvena vzgoja

B) vsebine vezane na program – 76 ur

 • Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad
 • Naravoslovni dan – ekološki dan
 • Spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s strokovnega področja
 • Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov
 • Poklicno usmerjanje

C) vsebine, ki so namenjene prosti izbiri dijaka78 ur

Dijaki lahko izbirajo med:

a) vsebinami v Katalogu interesnih dejavnosti, ki ga pripravi šola.

b) šola prizna dijaku za opravljeno prosto izbiro tudi naslednje dejavnosti (zunanje dejavnosti), ki se jih dijak organizirano udeležuje izven šole:

 • glasbena šola,
 • športni ali plesni trening,
 • aktivnosti v pevskem ali drugem kulturno-umetniškem društvu,
 • karitativna dejavnost,
 • vodniško delo v taborniški ali skavtski organizaciji,
 • delovanje pri gasilcih,
 • delovanje v planinskih društvih,
 • gledališki, filmski in glasbeni abonmaji
 • ostalo organizirano dopolnilno izobraževanje (jezikovni tečaj …)

Dijak ne more z zunanjimi dejavnostmi pridobiti več kot 30 ur interesnih dejavnosti.

Dijaki zaradi sodelovanja pri prostih vsebinah ID ne smejo manjkati od pouka. Izjemoma dijakovo odsotnost opraviči le mentor določene ID v soglasju z vodstvom šole.

Dijak dobi v tajništvu šole ali na šolski spletni strani obrazec za potrditev opravljenih ur s strani zunanjega izvajalca. Potrjene obrazce odda razredniku ob koncu šolskega leta. Potrdila o opravljenih ID, ki so ponujene v šolskem katalogu bodo razrednikom predali organizatorji.

(Visited 1.506 times, 1 visits today)
Dostopnost